معرفی

 صادرات را به درستی می توان موتور محرکه ی اقتصاد و کلید واژه بقاء کشورها در بازار پرآشوب دهکده جهانی نامید. توسعه تجارت خارجي و به ويژه صادرات علاوه بر رشد اقتصادي، موجب افزايش توان رقابت پذيري كشورها درعرصه هاي بين المللي گردد. امروزه همگان بر این حقیقت باور دارند که دستیابی به توسعه پایدار، از مسیر توسعه صادرات محقق خواهد شد.  از سال 1376  بيست و نهم مهر ماه با تصويب شوراي فرهنگ عمومي كشور، به عنوان "روز ملی صادرات" تعيين گرديد تا بيانگر عزم و اراده ملي در مجموعه دولت و مردم براي توسعه صادرات غ